Rekrutacja uzupełnijąca

         WYNIKI Z REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK 2019/2020 DOSTĘPNE SĄ W PRZEDSZKOLU.

 

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko

 

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko

Głównego Księgowego w Żłobku Miejskim w Rykach

REKRUTACJA ŻŁOBEK 2020

 

Rekrutacja do żłobka 2020/2021

 

 Od 4 maja 2020 roku odbędzie się rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Rykach z uczęszczaniem dzieci od 1 września 2020r. Karty zgłoszeniowe przyjmowane będą do 15 maja 2020 roku do godz.16.30.

 

W tych dniach karty zgłoszeniowe będzie można pobrać i składać w Żłobku Miejskim przy ul. Kochanowskiego 21.

 

 Karty zgłoszeniowe będą udostępnione na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 5 w Rykach (www.przedszkole5.ryki.pl) oraz w Żłobku Miejskim w Rykach. Wypełnione dokumenty będzie można dostarczyć w dniach rekrutacji do placówki ul. Kochanowskiego 21, 08-500 Ryki. W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszej informacji telefonicznej zeskanowaną, wypełnioną kartę wraz z załącznikami można przesłać na adres poczty żłobka:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Regulamin rekrutacji będzie dostępny na stronie internetowej przedszkola od 04.05.2020r.

Informujemy, że Żłobek Miejski w Rykach przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością. Wejście do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Jeżeli zaistnieje konieczność komunikacji w języku migowym, prosimy o taką informację, aby żłobek mógł zapewnić dostęp do tłumacza migowego.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia koronawirusem, żłobek nie jest w stanie zorganizować spotkania informacyjnego dotyczącego projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu „Utworzenie żłobka w gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów” dostępne będą na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole5.ryki.pl) i na www.facebook.pl/ Żłobek Miejski w Rykach

 

Na wszelkie pytania odpowiemy telefonicznie 81 8651 736 lub 692 839 155

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Rykach 2020/2021

 

 

 

Data

Działania

04.05- 15.05.2020r.

Ogłoszenie rekrutacji do projektu. Wydawanie Kart zgłoszeniowych,

Karty będą wydawane i przyjmowane w Żłobku Miejskim przy ul. Kochanowskiego 21. Karty uczestnictwa dostępne będą na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 5 w Rykach (www.przedszkole5.ryki.pl).

22.05. 2020r.

Ogłoszenie wyników dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie (wyniki będą wywieszone w placówce, bądź poinformujemy o nich telefonicznie)

22.05.2020r, 25-26.05.2020r.

Podpisanie potwierdzenia woli udziału w projekcie

27.05.2020r.

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc

28-29.05.2020r.

Podpisanie umów udziału w projekcie/ dostarczenie wymaganych zaświadczeń w/ g regulaminu

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji. Wzór karty przyjęcia.

 

KARTA PRZYJĘCIA/FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

 

UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE RYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY RODZICÓW I OPIEKUNÓW”
realizowanego w ramach Regionalnego

 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

 

Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy,

 

Działanie 9.4: Godzenie życia zawodowego i prywatnego

NAZWA

1

Tytuł projektu

Utworzenie Żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów

2

Nr wniosku

RPLU.09.04.00-06-0005/18

3

Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt

9 Rynek pracy

4

Działanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

UWAGA:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu powinien być wypełniony w sposób czytelny
  i bez skreśleń.

 2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia), a następnie zaznaczyć prawidłową odpowiedz.

 3. Brak wymaganych informacji może skutkować przyznaniem mniejszej liczby punktów.

 4. Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć poprzez wstawienie w zaznaczone pole □ znaku: X

 
I FORMULARZ DANYCH RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA W WIEKU DO LAT 3 (KANDYDATA DO PROJEKTU)

 1. Dane rodzica/opiekuna prawnego dziecka w wieku do lat 3

 

 

Imię / Imiona

 

 

Nazwisko

 

 

Płeć

K M

 

Data urodzenia

 

 

PESEL

 

 1. Dane kontaktowe

Adres zamieszkania
(w myśl art. 25 KC)

 

Ulica

 

 

Nr domu/nr lokalu

 

 

Miejscowość

 

 

Obszar

Miejski Wiejski

 

 

Kod pocztowy

 

 

Województwo

 

 

Powiat

 

 

Gmina

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

Adres poczty elektronicznej

 

3. Poziom wykształcenia rodziców/ opiekunów wg ISCED

Matka

podstawowe ⎕gimnazjalne ⎕ ponadgimnazjalne

policealne ⎕ wyższe zawodowe ⎕ wyższe

Ojciec

podstawowe ⎕gimnazjalne ⎕ ponadgimnazjalne

policealne ⎕ wyższe zawodowe ⎕ wyższe

 

II STATUS KANDYDATA NA RYNKU PRACY

Kategoria AOsoba powracająca na rynek pracy pourlopie macierzyńskim lub urlopie rodzicielskim
Kategoria BOsoba niezatrudniona (bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy lub bierna zawodowo, w tym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym)

 

 

III FORMULARZ DANYCH DZIECKA

 

 

Imię / Imiona

 

 

Nazwisko

 

 

Płeć

Dziewczynka Chłopiec

 

Data i miejsce urodzenia

 

 

PESEL

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

Planowany termin rozpoczęcia korzystania
z opieki żłobkowej

 

Informacje na temat dziecka (np. stan zdrowia, stosowana dieta, rozwój psychofizyczny)

 

 

 

 

 

IV KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

KRYTERIA FORMALNE UDZIAŁU W PROJEKCIE

(wypełnia kandydat)

OCENA

(wypełnia - KOORDYNATOR PROJEKTU)
TAK – spełnia kryteria (1 punkt)
NIE – nie spełnia kryteriów
(0 punktów)

Miejsce zamieszkania na terenie Gminy ……………………………………………………………….

⎕ TAK NIE

⎕ TAK NIE

Rodzic /opiekun prawny dziecka w wieku od 20 tygodni do 3 lat (w przypadku żłobka lub dziecka w wieku od 1 roku do 3 lat w przypadku klubu dziecięcego) - dotyczy wieku dziecka na dzień planowanego objęcia wsparciem – pierwszy dzień w żłobku

⎕ TAK NIE

⎕ TAK NIE

Status na rynku pracy:

- Osoba powracająca na rynek pracy po: urlopie macierzyńskim / urlopie rodzicielskim

⎕ TAK NIE

- Osoba niezatrudniona, bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy

⎕ TAK NIE

- Osoba bierna zawodowo, w tym przebywająca na urlopie wychowawczym

⎕ TAK NIE

 

⎕ TAK NIE

Deklaruję chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka

⎕ TAK NIE

⎕ TAK NIE

LICZBA PUNKTÓW (wypełnia -KOORDYNATOR PROJEKTU))
uzyskanych przez kandydata za kryteria formalne

 

Uwaga: w przypadku niespełniania, chociaż jednego z kryteriów formalnych przez kandydata,
formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie nie podlega dalszej ocenie.

Za spełnienie wszystkich kryteriów należy przyznać 4 pkt.

Spełnienie kryteriów formalnych przez Kandydata

(wypełnia -KOORDYNATOR PROJEKTU))

 

TAK NIE

 

Dodatkowe kryteria premiujące
(wypełnia Kandydat)

OCENA

(wypełnia-KOORDYNATOR PROJEKTU) )
TAK – spełnia kryteria (1 punkt)
NIE – nie spełnia kryteriów
(0 punktów)

Rodzina wielodzietna - wychowująca troje lub więcej dzieci

- oświadczenie o spełnieniu kryterium wielodzietności

⎕ TAK NIE

TAKNIE

 

Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności

- należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DZ. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.)

⎕ TAK NIE

 

 

TAKNIE

 

Rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności

- należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DZ. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.)

 

⎕ TAK NIE

 

TAKNIE

LICZBA PUNKTÓW (wypełnia-KOORDYNATOR PROJEKTU))

uzyskanych przez kandydata za dodatkowe kryteria premiujące
(max: 3 pkt, min: 0 pkt)

 

 

V PODSUMOWANIE OCENY KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (WYPEŁNIA KOORDYNATOR PROJEKTU)

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW
uzyskanych przez kandydata (kryteria formalne i premiujące) max: 7 pkt

 

Zakwalifikowano do kategorii grupy docelowej:

 

A* B**

 

*Osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich

 

**Osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopach wychowawczych)

 

Ja niżej podpisany/a pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą, oświadczam, że:

 

 1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE RYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY RODZICÓW I OPIEKUNÓ i akceptuję jego warunki.

 2. Przyjmuję do wiadomości, iż wypełnienie i złożenie w terminie rekrutacji formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

 3. Zostałam/łem poinformowana/ny, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 4. Jestem uprawniona/y do uczestnictwa w Projekcie zgodnie z zapisami Regulaminu i spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie. W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie zobowiązuje się do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie z realizatorem zadania po stronie partnera, wypełnienia oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz innych dokumentów dotyczących uczestnictwa w Projekcie wymaganych przez partnerów.

 5. Zostałem poinformowany/a, że w przypadku zakwalifikowania się do projektu, dane osobowe zostaną wprowadzone do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014). Jest to systemwspierający realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.

 6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, zawartych w niniejszym Formularzu przez Administratora – Żłobek Miejski w Rykach
  i Uczestnictwa w Projekcie „
  UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE RYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY RODZICÓW I OPIEKUNÓW”, któremu powierzone zostały do przetwarzania dane osobowe, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego Projektu.

 1. Jestem świadomy/a, iż:

 

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;

 2. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i danych mojego dziecka/podopiecznego i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;

 

 1. podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 2. moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawieinstrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresudziałania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.);

 3. jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, mam prawo wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK (Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub prawdę zataja, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) niniejszym oświadczam, że dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą.

 

 

 

……………………………... …...........................................
Miejscowość, data Podpis Kandydata

 

Regulamin Rekrutacji do projektu

ZEBRANIE DLA RODZICÓW

 

ORGANIZACJA ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2019/2020

 

 

 

WE WTOREK O GODZINIE 17.00

 

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 5 W RYKACH

 

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE

 

DLA RODZICÓW DZIECI SZEŚCIOLETNICH

 

URODZONYCH W 2013 ROKU

 

PROSZĘ O OBECNOŚĆ

 

Małgorzata Olszak- dyrektor przedszkola

 

 

 

Ogłoszenie w sprawie strajku

 

Informacja o przebiegu akcji protestacyjnej

 na dzień 5 kwietnia 2019 roku

 

W związku z przystąpieniem do akcji strajkowej pracowników Samorządowego Przedszkola nr 5 im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Rykach, informuję, że od 8 kwietnia do odwołania NIE odbędą się zajęcia dydaktyczne. W tych dniach przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi, których rodzice przyprowadzą do przedszkola.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Małgorzata Olszak- dyrektor przedszkola

Więcej artykułów…

 1. Rekrutacja do przedszkola 2020/2021
 2. Klauzula Informacyjna Żłobka
 3. ŻŁOBEK
 4. Klauzula Informacyjna
 5. Rekrutacja pracowników
 6. Nasi wychowankowie
 7. Wsparcie dla przedszkola
 8. Rada Rodziców
 9. Bezpiecznych Ferii
 10. Zapraszamy na spotkanie
 11. Dzień Pluszowego Misia
 12. UWAGA !
 13. Koła zainteresowań
 14. Dyżur w wakacje
 15. Karty pracy
 16. Zakończenie roku szkolnego.
 17. "Poznajmy się"-spotkanie adaptacyjne
 18. Dzień Sportu
 19. Ogólnopolski Głos Profilaktyki.
 20. Dzień Otwartych Drzwi
 21. Bezpieczny przedszkolak
 22. Piknik
 23. Zaproszenie
 24. Wycieczka
 25. Zapraszamy na spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty
 26. Zapraszamy na Kiermasz wielkanocny
 27. Zapraszamy do udziału w konkursie.
 28. Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
 29. Spotkanie z "Wesołymi Witaminkami"
 30. Czyste powietrze wokół nas.
 31. Zapraszamy na ludowe warsztaty.
 32. Astropark
 33. Zaproszenie do ZSO Nr 2
 34. Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Rykach na rok szkolny 2014/2015
 35. Bezpłatne zajęcia dodatkowe
 36. Lubię myśleć
 37. Opowieści pisane tańcem i muzyką
 38. Zaproszenie na zabawę
 39. Koło Plastyczne
 40. Zaproszenie na warsztaty
 41. Sesja fotograficzna
 42. Festyn Rodzinny
 43. Zebranie ogólne
 44. Dni otwarte w naszym przedszkolu.
 45. Dyżury wakacyjne
 46. Festyn "Powitanie lata"
 47. Wycieczka do Radomia
 48. Spotkanie rodzinne
 49. Aktualna lista dzieci na rok szkolny 2013/2014
 50. Opłaty za przedszkole
 51. Życzenia świąteczne
 52. Wyniki rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2013/2014
 53. Kiermasz świąteczny
 54. Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Rykach na rok szkolny 2013/20114
 55. Zapisy do przedszkola
 56. Bal w przedszkolu
 57. Dzień Babci i Dziadka