REKRUTACJA 2021/2022- regulamin

 

Samorządowe Przedszkole nr 5 im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Rykach

 

ogłasza

 

rekrutację na rok 2021/2022

 

w Samorządowym Przedszkolu nr 5

 

w Rykach , która

 

rozpocznie się 15 lutego 2021 roku

 

 


Wnioski przyjęć do przedszkola dostępne będą w kancelarii oraz

 

przy głównym wejściu do przedszkola

 

przy ul. Kochanowskiego 21- od 15 lutego 2021 roku.

Wypełniony wniosek składamy w kancelarii przedszkola- do 5 marca.

Wyniki dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola zostaną podane do wiadomości- 12 marca 2021r.

- regulamin po rozwinięciu-->więcej

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci

w Samorządowym Przedszkolu nr 5

im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Rykach

-zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)

2. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),

5. Statut przedszkola.

6. Uchwała nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 stycznia 2018 r. (Zarządzenie Burmistrza nr 9/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.)

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1.

 

1.Regulamin Rekrutacji, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do przedszkola/oddziału przedszkolnego, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.

 2. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się bezpośrednio
  w siedzibie przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 3. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach
  i warunkach przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Komunikat jest publikowany na stronie internetowej przedszkola oraz podaje do informacji publicznej placówki na tablicy ogłoszeń przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora placówki.

 5. Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

 

 

 

 

§ 2.

 

 

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

 1. przedszkolu– należy rozumieć Samorządowe Przedszkole nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach

 

 1. dyrektorze – należy rozumieć dyrektora placówki;

 2. Komisji Rekrutacyjnej– należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora placówki w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

 3. kryteriach– należy przez to rozumieć kryteria określone w art. 131 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz kryteria określone dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego w uchwale nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz Zarządzenie Burmistrza Ryk o numerze 9/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

 4. liście zakwalifikowanych – należy przez to rozumieć kandydatów, którzy złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie i otrzymali wyższą lub równą minimalnej wartości liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia;

 5. liście niezakwalifikowanych– należy przez to rozumieć kandydatów, którzy złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie i otrzymali niższą niż minimalna liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia;

 6. minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia-liczba wynikająca z ilości wolnych miejsc, ilości złożonych wniosków i ilości przyznanych punktów na podstawie dokumentów;

 7. liście przyjętych– należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani i otrzymali wyższą lub równą minimalnej wartości liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia oraz potwierdzili wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

 8. liście nieprzyjętych– należy rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia
  z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

 9. wielodzietności rodziny– należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje
  i więcej dzieci;

 10. samotnym wychowywaniu dziecka– należy przez to rozumieć, że dziecko jest wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami;

 11. wniosek o przyjęcie– należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji.

 

 

 

Rozdział II

 

Komisja Rekrutacyjna

 

 

 

§ 3

 

 

 

 1. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor rokrocznie w formie pisemnej – Zarządzeniem dyrektora.

 

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

 

3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

 

1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;

 

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

 

 1. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

 

 

 

§ 4

 

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 

 

 

1) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do przedszkola, , w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

 

2) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

 

3)sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się
z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni
i godziny posiedzeń komisji.

 

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

 

4. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

 

5. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji
o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

 

§ 5

 

 

 

1. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

 

2. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

 

 

 

Rozdział III

 

Zasady rekrutacji

 

 

 

§ 6.

 

 

 

1. Do przedszkola w roku szkolnym 2021/22 przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat;

 

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

 

 1. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

 

 

 

§ 7.

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 

 1. złożenie wniosku odbywa się bezpośrednio w siedzibie przedszkola,

 

 1. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną,

 2. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
  w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

 3. postępowanie odwoławcze,

 4. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

Terminy powyższych działań określone są rokrocznie Uchwałą Burmistrza Miasta Ryki
w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria – załącznik nr 1 – tabela określająca terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 

 

 

§ 8.

 

 

 

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Ryki. Przy czym liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. Liczba dzieci
  w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20 osób , w tym nie więcej niż 5 osób niepełnosprawnych. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

 1. wielodzietność rodziny

 

 1. niepełnosprawność kandydata;

 2. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 3. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania
w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość –
4 pkt.

 

Ponadto brane są następujące kryteria ustalone przez Radę Miasta Ryki w uchwale nr XLIX\318\2018 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 stycznia 2018 r.:

 

1) zatrudnienie rodziców( prawnych opiekunów), prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub rolniczej albo pobieranie przez nich nauki w trybie dziennym:

 

- w przypadku zatrudnienia obojga rodziców (opiekunów) -4 pkt.,

 

-w przypadku zatrudnienia jednego -2 pkt.,

 

2) zadeklarowany przez rodziców ( prawnych opiekunów) kandydata czas korzystania z pełnej oferty przedszkola :

 

- 6 godzin - 1 pkt.

 

- 7 godzin - 2 pkt.

 

- 8 godzin - 3 pkt.

 

- 9 i więcej - 4 pkt.

 

3) rodzeństwo dziecka mieszkający wspólnie z kandydatem, które będzie kontynuować edukację przedszkolna w danym przedszkolu - 2 pkt.

 

4. rozpoczęcie edukacji w Miejskim Żłobku w Rykach i kontynuacja w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach - 1 pkt.

 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

 

6. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w gminie są przyjęci do przedszkola pierwszego wyboru, a placówka dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych placówek na terenie gminy.

 

7. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal posiada wolne miejsca, dyrektor przedszkola postępowanie uzupełniające na zasadach określonych w tym rozdziale.

 

 

 

Rozdział IV

 

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 

 

 

§ 9.

 

 

 

1.Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku
o przyjęcie wraz z wymaganymi załącznikami.

 

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora przedszkola.

 

3.Do wniosku dołącza się opcjonalnie:

 

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

 

 

 

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 2 ,

 

 

 

3) orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426)

 

 

 

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 3,

 

 

 

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.),

 

 

 

6) oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej – wzór załącznik nr 4 do regulaminu,

 

 

 

7) świadczenie o czasie pobytu dziecka ( kandydata w przedszkolu – załącznik nr 5 do regulaminu,

 

 

 

8) oświadczenie dotyczące  rodzeństwa, które będzie kontynuowało edukację w placówce – załącznik nr 6,

 

 

 

9) oświadczenie dotyczące kontynuacji edukacji kandydata (dziecko rozpoczęło edukację w Miejskim Żłobku i będzie kontynuować dalszą edukację w SP nr 5 w Rykach)

 

 

 

 

 

 

 

4. Powyższe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści.

 

 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania
  z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

 

 

 

 

Rozdział V

 

Procedura odwoławcza

 

 

 

§ 10.

 

 

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun prawny może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.

 

3. Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

 

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

§ 11.

 

 

 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

 

2.Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do Regulaminu Rekrutacji dzieci

 

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

 

do publicznych przedszkoli na terenie gminy Ryki

 

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

25 stycznia -12 lutego

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 lutego – 5 marca

23 kwietnia – 7 maja

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8 – 11 marca

11- 13 maja

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 marca

do godz. 15.

14 maja

Do godz. 15.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

15- 23 marca

17 – 21 maja

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 marca

do godz. 15.00

25 maja

do godz. 15.00

 

Załącznik nr 2

 

do Regulaminu Rekrutacji dzieci

 

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach

 

 

 

 

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

Świadomy\a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:

 

Ja,

 

Imię i nazwisko

 

PESEL:

 

Zamieszkały\a

 

status mojej rodziny to rodzina wielodzietna.*

 

 

 

………………………………. ………………………………….

 

Data podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

*Rodzina wielodzietna, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia Prawo oświatowe, to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________-_____

 

Załącznik nr 3

 

do Regulaminu Rekrutacji dzieci

 

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach

 

 

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Świadomy\a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:

 

Ja,

 

Imię i nazwisko

 

 

 

PESEL:

 

Zamieszkały\a

 

Samotnie wychowuję swoje dziecko \dzieci:

 

 1.  

 

 1.  

 

………………………………. ………………………………….

 

Data podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

Załącznik nr 4

 

do Regulaminu Rekrutacji dzieci

 

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach

 

 

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej\ pobieraniu nauki w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej

 

( każdy rodzic wypełnia odrębne oświadczenie)

 

 

 

Świadomy\a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:

 

Ja,

 

Imię i nazwisko

 

 

 

PESEL:

 

Zamieszkały\a

 

Jestem zatrudniony\a, uczę się w trybie dziennym\ prowadzę gospodarstwo rolne \prowadzę działalność gospodarczą*

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………….

 

Data podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

*niewłaściwe skreślić, wpisać miejsce zatrudnienia, pobierania nauki, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub nazwę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej\ pobieraniu nauki w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej

 

( każdy rodzic wypełnia odrębne oświadczenie)

 

Świadomy\a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:

 

Ja,

 

Imię i nazwisko

 

PESEL:

 

Zamieszkały\a

 

Jestem zatrudniony\a, uczę się w trybie dziennym\ prowadzę gospodarstwo rolne \prowadzę działalność gospodarczą*

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. …………………………………. Data podpis osoby składającej oświadczenie

 

*niewłaściwe skreślić, wpisać miejsce zatrudnienia, pobierania nauki, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub nazwę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

 

 

 

Załącznik nr 5

 

do Regulaminu Rekrutacji dzieci

 

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach

 

 

 

Oświadczenie o czasie pobytu dziecka

 

……………………………………………

 

Imię i nazwisko rodzica\ opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

………………………………………………………….

 

Adres zamieszkania

 

 

 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………..

 

Będzie przebywało w przedszkolu od godz………………..do godz. ……………………….

 

tj.: ……………. godzin dziennie.

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………….

 

Data podpis osoby składającej oświadczenie

 

__________________________________________________________________________________________

 

Załącznik nr 6

 

do Regulaminu Rekrutacji dzieci

 

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach

 

 

 

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa dziecka tj kandydata

 

 

 

Świadomy\a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:

 

moje dziecko

 

ma brata \ siostrę ,

 

który kontynuować będzie edukację przedszkolną w danym przedszkolu
od dnia……………………………..

 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………….

 

Data podpis osoby składającej oświadczenie