REKRUTACJA ŻŁOBEK 2019/2020

 

Żłobek Miejski w Rykach rozpoczyna rekrutację na rok 2019/2020, z uczęszczaniem dziecka od 1 września. Od 24.04 do 2.05.2019r. wydawane są: Karta zgłoszenia / Formularz, które dostępne będą w Żłobku Miejskim w Rykach i w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach ul. Kochanowskiego 21, w godzinach 6.30- 16.30.Proces rekrutacyjny będzie trwał do końca maja.

 

Regulamin Rekrutacji do projektu

 

UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE RYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY RODZICÓW I OPIEKUNÓW”

 

nr projektu:

RPLU.09.04.00-IŻ.00-06-001/18

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

§ 1

Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE RYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY RODZICÓW I OPIEKUNÓW”

realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy,

Działanie 9.4: Godzenie życia zawodowego i

prywatnego

2.

Realizatorem Projektu jest Żłobek Miejski nr 1 w Rykach

3.

Projekt realizowany jest w okresie

od 01.01.2019 r. do 26.02.2021 r.

4.

Biuro Projektu mieści się w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach przy ul. Kochanowskiego 21, 08-500 Ryki

5.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją

Zarządzającą–Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

6.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 osób, w tym 8 kobiet, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 40 miejsc.

 

 

§ 2

Procedura Rekrutacji do Projektu:

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której

wchodzą: Koordynator Projektu- Małgorzata Olszak- dyrektor Przedszkola nr 5 w Rykach oraz specjalista do spraw promocji i rekrutacji Wioleta Lipiec.

2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.

3. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie gminy Ryki w trybie ciągłym od

24.04.2019 r. – do momentu zrekrutowania wymaganej liczby osób.

4. Dnia 10 maja odbędzie się ogłoszenie wyników Rekrutacji .

5. Po zakończeniu Rekrutacji właściwej, w każdej chwili będzie możliwość zgłoszenia

deklaracji przystąpienia do Projektu. Rekrutacja na Listę Rezerwową prowadzona będzie w

trybie ciągłym w czasie trwania projektu: styczeń 2019- luty 2021.

6. Osoby zgłaszające się na tym etapie będą dopisywane wg kolejności zgłoszeń osób

oczekujących na Listę Rezerwową. Z tej listy w miarę kończenia udziału w Projekcie przez jego

uczestników do Projektu kwalifikowane będą osoby wg kolejności obowiązującej na w/w

Liście.

7. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywać się będą wg potrzeb (w przypadku rezygnacji

uczestnika projektu).

8. Przygotowanie Regulaminu Rekrutacji w okresie utrzymania trwałości projektu (luty

2021)

9. Rekrutacja do grup w okresie utrzymania trwałości projektu (maj 2019)

§ 3

Warunki uczestnictwa w Projekcie

1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które wyraziły chęć udziału w Projekcie i złożyły

wymagane dokumenty Rekrutacyjne oraz spełniły kryteria dopuszczające określone w kryteriach naboru.

§4

1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie czytelnie i kompletnie wypełnionych oraz

własnoręcznie podpisanych Dokumentów Rekrutacyjnych zawierających :

Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji:

1) Formularz zgłoszeniowy (wzór- załącznik nr 1 do Regulaminu)

2) Oświadczenie o statusie na rynku pracy,(wzór- załącznik nr 2 do Regulaminu)

3) Zobowiązanie Uczestnika Projektu do przekazania informacji na temat jej/jego

sytuacji na rynku pracy w trakcie i po opuszczeniu projektu(wzór- załącznik nr 3 do

Regulaminu)

4) Zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych wraz

z okresem pozostawania w rejestrze -w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej i

długotrwale bezrobotnej (warunek konieczny) i/lub z informacją o zakwalifikowaniu do I lub

II profilu pomocy (opcjonalnie)- w przypadku osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

5) Oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych (wzór- załącznik nr 4

do Regulaminu)

6) Zaświadczenie z zakładu pracy o pozostawaniu na urlopie macierzyńskim lub

wychowawczym, oraz oświadczenie o chęci do powrotu na stanowisko pracy

7)Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający

niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych)- dotyczy osób, które mają takie

Orzeczenie

8) Deklaracja o podjęciu zatrudnienia po przyjęciu dziecka do żłobka (wzór- załącznik

nr 5 do Regulaminu)

2. Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Projektu.

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnik projektu jest zwolniony z opłat za czesne i

wyżywienie dziecka

 

§ 5

Kryteria Rekrutacji uczestników Projektu

1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które w momencie przystąpienia do Projektu są

nieaktywne zawodowo, planują powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z

urodzeniem/wychowaniem dziecka (przebywające obecnie na urlopie wychowawczym lub

opiekuńczym)oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które znalazły pracę lub

poszukują pracy po opuszczeniu programu, zamieszkałe lub pracujące na obszarze Gminy Ryki.

2.

Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie:

- oceny formalnej: kompletność złożonych dokumentów i uzyskanie danych potrzebnych do

monitorowania wskaźników kluczowych

Kryteria dopuszczające (0-1):

Nieaktywność zawodowa osób ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3,

w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub

przebywają na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim (zaświadczenie/decyzja z PUP w przypadku osób bezrobotnych, zaświadczenie z zakładu pracy dot. przebywania oraz okresu trwania urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego)

Kryteria dodatkowe: na podstawie przyznanych punktów

Kryteria i punkty premiujące:

- bezrobotne lub długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo +1 pkt

-samotnie wychowujące dziecko powracające lub wchodzące na rynek pracy +1pkt;

- osoby z rodzin wielodzietnych , gdzie jedno z rodziców powraca lub wchodzi na rynek pracy +1pkt;

- osoby niepełnosprawne +1pkt;

- osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 2) +1pkt.

Komisja w składzie: Koordynator Projektu, asystent koordynatora wyłonią uczestników

3. Kandydaci będą informowani (pocztą e-mail lub telefonicznie) o spełnieniu bądź nie

warunków formalnych oraz o ewentualnej możliwości jednorazowego uzupełnienia w

przypadku braków w dokumentach.

 

4. Do projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci z największą liczbą punktów, z

zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu. Zostanie utworzona lista podstawowa i

rezerwowa Uczestników Projektu.

5. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna.

6. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem. Osoby zakwalifikowane do projektu

zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji telefonicznie, pocztą tradycyjną lub e-mail.

§6

1. Zobowiązania Uczestników Projektu

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:

1).

Przyprowadzania dziecka i przekazywania pod opiekę do żłobka

(w wypadku nieobecności dziecka informowania pracowników placówki) – szczegóły

opieki zawarte w „Regulaminie żłobka ”

2).

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do bieżącego informowania Organizatora Projektu

o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w

projekcie.

3).

Uczestnicy Projektu zobowiązują się do składania oświadczeń dotyczących ich statusu

na rynku pracy w systemie miesięcznym

4).

Uczestnicy Projektu powracający do pracy po przerwie związanej z rodzeniem dziecka

zobowiązani są do przekazania zaświadczenia o zatrudnieniu lub wydrukiem

CEIDG/KRS – w przypadku samozatrudnienia

5).

Uczestnicy Projektu pozostający bez pracy, którzy znaleźli pracę lub poszukują pracy

po opuszczeniu projektu zobowiązani są do przekazania zaświadczenia o zatrudnieniu

lub wydruku CEIDG/KRS – lub zaświadczenia z Urzędu Pracy o statusie poszukującego

pracy.

6).

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do przekazania informacji na temat sytuacji na

rynku pracy po opuszczeniu programu – w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie oraz w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie

 

 

7).

Uczestnicy Projektu zobowiązują się do podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem

Ze Żłobkiem Miejskim w Rykach.

 

§7

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

1.

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik Projektu zobowiązuje się

niezwłocznie dostarczyć osobiście do Organizatora Projektu pisemną informację o tym

fakcie.

2.

Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i

następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.

3.

Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy

Uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

4.

W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu

jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.

5.

Uzasadnieniem rezygnacji może być np. choroba Uczestnika lub dziecka. Uczestnik

zobowiązany jest wówczas dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§8

Zasady monitoringu

1.

Uczestnicy Projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów

monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora.

§ 9

Efektywność zatrudnienia

1.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających

zatrudnienie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, o ile Uczestnik podejmie

zatrudnienie.

2.

Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę/zlecenie/dzieło

lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie a w przypadku

rozpoczęcia działalności gospodarczej: zaświadczenie z gminy/Urzędu Skarbowego/ZUS

potwierdzające prowadzenie działalności za trzy pełne miesiące.

3.

Uczestnicy Projektu zobowiązani będą do przekazania zaświadczenia o zatrudnieniu 1 raz

w roku (w trakcie udziału w projekcie ) i 3 miesiące po zakończeniu udziału.

 

 

§ 10

Załaczniki do regulaminu:

1.Karta przyjęcia/ formularz zgłoszeniowy do projektu „Utworzenie żłobka szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”.

2. Harmonogram rekrutacji do żłobka.
3.Deklaracja o kontynuowaniu udziału w projekcie.

4.Potwierdzenie woli udziału w projekcie.

5.Umowa uczestnictwa w projekcie.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do respektowania zasad niniejszego regulaminu.

2.

Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu- Przedszkole nr 5 w Rykach oraz

na stronie internetowej www.przedszkole5.ryki.pl

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.04.2019r. Organizator zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.