Koncepcja,misja,wizja

    

                                                 WSTĘP

Koncepcja pracy przedszkola opiera się na tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Warunków do zabawy i nauki, oraz dostarczaniu bodźców do poznawania świata przez własne doświadczenie pozwalające na rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy nauczycieli wzajemnej, życzliwej współpracy z rodzicami i środowiskiem sprawimy , że nasi absolwenci odniosą życiowy sukces.

Zawarte w naszej koncepcji treści wychowania stanowią spójny system wybranych fundamentalnych wartości, które zostały ujęte w określone zasady wraz z ustalonymi przez nas normami postępowania dla dziecka i dorosłego. Nam, społeczności wychowującej przedszkolaków oraz rodzicom, wydają się one ważne i potrzebne w procesie wychowania naszych dzieci.

Koncepcja jest dokumentem wskazującym kierunki i formy działania, natomiast w jaki sposób będą one i są realizowane stanowią regulaminy, procedury oraz harmonogramy działań. Koncepcja jest też dokumentem elastycznym – podlega modyfikacji i modernizacji, gdyż wciąż poszukujemy coraz lepszych i efektywniejszych rozwiązań.

Koncepcja naszej pracy uwzględnia cztery płaszczyzny odniesienia:

 • Dzieci

 • Rodzice

 • Nauczyciele

 • Środowisko i społeczność lokalna

Najważniejszym podmiotem są dzieci. To im podporządkowane są cele, zadania i priorytety naszej działalności.

 CELE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA

 1. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój

 2. Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania

 3. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym:

 4. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka

 5. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji

 6. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

 7. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 8. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym

   

PRZEDSZKOLE

PRIORYTETY

DZIAŁANIA

EFEKTY

 

BEZPIECZEŃSTWO

I

OPIEKA

 

 

 • Dokształcanie kadry

 • Tworzenie bezpiecznych warunków

 • Profilaktyka

(zdrowie, higiena, bezpieczeństwo, ekologia, kształtowanie własnej tożsamości)

 • Tworzenie i respektowanie procedur

 

 • Wykwalifikowana kadra

 • Bezpieczne przedszkole

 • Podnoszenie atrakcyjności posiłków

 • Odpowiedzialność za własne postępowanie

 • Podniesienie świadomości dzieci z zakresu ochrony przyrody

 • Zdrowie psychiczne

 • Umiejętności panowania nad swoimi emocjami

 

EDUKACJA

I

WYCHOWANIE

 

 

 

 

 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 • Tworzenie i realizacja programów dydaktycznych, własnych, wychowawczego, profilaktyki, projektów edukacyjnych

 

 • Zapewnienie bogatej oferty zajęć dodatkowych

 • Korzystanie z zasobów kulturowych

 

 • Kino

 • Teatr

 • Wycieczki

 • Wystawy

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi

 • Stosowanie różnorodnych metod pracy

 • Tworzenie i respektowanie kodeksów grup

 • Badanie losów absolwentów

 • Wychowanie do tolerancji i szacunku do drugiego człowieka

 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu

 • Indywidualizacja pracy z dzieckiem

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Kształtowanie tożsamości narodowej

-Moje miasto-moja Ojczyzna

 

 • Wiadomości i umiejętności

 • Wielokierunkowy rozwój dziecka

 

 

 • Spełnienie oczekiwań dzieci

i rodziców

 • Rozwój zainteresowań ( inteligencji wielorakich)

 • Współpraca z różnymi podmiotami

 • Aktywność dzieci

 • Respektowanie norm społecznych

 • Modyfikacja działań i podniesienie jakości pracy

 • Właściwe postawy wobec wszystkich ludzi

 • Rozwój kompetencji i umiejętności dzieci

 • Wyrównanie deficytów

 • Świadomość tożsamości narodowej

 

 

 

 

 

PARTNERSTWO

 

 

 

 • Pozyskiwanie podmiotów

wspierających placówkę w jej działaniach

 

 

 • Pozyskiwanie środków na rozwój placówki

 

 • Współpraca z rodzicami

 • Współpraca z instytucjami:

 • Urząd Miasta i Gminy w Rykach

 • Starostwo Powiatowe w Rykach

 • Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli w Rykach

 • Placówki Oświatowe

 • Ośrodek Kultury w Rykach, w Dęblinie

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

 • Komenda Powiatowa w Rykach

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rykach

 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rykach

 • Biblioteki

 • Lokalne zakłady pracy

 • Lokalne media

 

DOSKONALENIE

 

 • Doskonalenie kadry;

-kursy

-warsztaty

-konferencje

-seminaria

 • Konsultacje ze specjalistami

 • Prowadzenie zajęć otwartych/ koleżeńskich dla nauczycieli / rodziców

 • Wzbogacanie zbiorów bibliotecznych i bazy dydaktycznej

 • Ewaluacja

 • Wzrost kompetencji i umiejętności kadry

 • Podniesienie jakości pracy przedszkola

 • Współpraca na rzecz rozwoju dzieci

 • Wymiana doświadczeń

 • Monitoring osiągnięć dzieci

 • Wzrost atrakcyjności zajęć, poszerzenie wiedzy, samokształcenie

 

 

PROMOCJA

Działania na rzecz przedszkola i środowiska lokalnego:

-festyny

-akcje

-konkursy

-przeglądy

-kiermasze

-publikacje

-prowadzenie strony internetowej

 

 

 

 • Placówka jest znana w środowisku

 • Środowisko zna ofertę przedszkola i współpracuje na rzecz jej rozwoju

 • Osiągnięcia placówki są znane w środowisku

 

 

ZARZĄDZANIE

 

 • Utworzenie i przestrzeganie kodeksuetyki pracy

 • Funkcjonowanie nauczycielskich zespołów

zadaniowych

 • Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jakości pracy

 • Wypracowanie regulaminów

 • Przestrzeganie prawa

 • Przyjazna atmosfera

 • Praca zespołowa nauczycieli, wspólne rozwiązywanie problemów

 • Motywacja do podejmowania działań, wzrost kompetencji

 • Kontrola zarządcza

 

MODEL

ABSOLWENTA

 

 

 • Praca wychowawczo- dydaktyczna

 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 • Respektowanie norm społecznych

 

 

 

WYCHOWANEK:

 • Zna zasady i normy społeczne i je respektuje

 • Wyznaje takie wartości jak dobro, piękno, prawda

 • Jest ciekawy świata

 • Dąży do samorozwoju i pogłębiania wiedzy

 • Rozwija swoje zainteresowania i zdolności

 • Zgodnie współdziała z rówieśnikami, prezentuje właściwe postawy i zachowania

 • Jest samodzielny

 • Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole( gotowość szkolną)

 

MONITOROWANIE OSIĄGNIĘĆ

DZIECI

 

 

 • Badanie losów absolwentów

 • Udział dzieci w konkursach, akcjach, uroczystościach

 • Spotkania z absolwentami

w przedszkolu

 • Gromadzenie prac dzieci, wystawy

 

 

 

 

 • Modyfikacja działań i podniesienie jakości pracy przedszkola

 • Współpraca na rzecz rozwoju dzieci

 

 

DIAGNOZA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

 

 • Przeprowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;

 • Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

 • Przekazywanie rodzicom informacji na temat poziomu kompetencji dziecka po ocenie gotowości szkolnej

 • Semestralna ocena realizacji założonych celów i zadań

 • Bieżące wspieranie rozwoju dzieci poprzez prace indywidualną

 

 • Wiedza o poziomie rozwoju dziecka

 

 • Wiedza nt stopnia przygotowania dziecka do szkoły

 

 • Wnioski do dalszej pracy, modyfikacja działań

 • Wyrównanie deficytów rozwojowych, poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu

 

SYSTEM WZMOCNIEŃ

I KAR

 

 

 

 

Stosowanie wzmocnień pozytywnych:

 • Pochwała indywidualna

 • Pochwała przed grupą

 • Emblematy( wzorowy przedszkolak)

 • Powierzenie funkcji( np. asystenta nauczyciela, dyżurnego itp.)

 

 

Eliminowanie zachowań niepożądanych:

 • Brak nagrody

 • Upomnienie słowne

 • Czasowe odebranie przydzielonej funkcji

 • Odsunięcie od zabawy

 • Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka

 

 

 • Właściwe postawy i zachowania

 • Odpowiedzialność za własne zachowanie i powierzone zadania

 

 

 

 

 

 

 • Pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka

 

 

WSPÓŁPRACA

Z

RODZINĄ

 • Organizowanie dla rodziców prelekcji, spotkań ze specjalistami, warsztatów.

 • Podejmowanie przez rodziców działań na rzecz przedszkola

 • Organizowanie spotkań

i uroczystości z udziałem rodziców

 • Prowadzenie zebrań grupowych, indywidualnych konsultacji dla rodziców

 

 • Zacieśnienie więzi przedszkole-dom

 • Podniesienie efektywności oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych