Rekrutacja Żłobek

 

 

 1. Na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2018.0.603 )
 2. Uchwała nr III/8/2018 w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Rykach oraz nadania jego statutu
 3. Statut Żłobka Miejskiego w Rykach.

 

Rozdział  1     Postanowienia ogólne

§ 1.

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Rykach   2018/2019 rok;

 2. żłobku – należy przez to rozumieć  Żłobek Miejski w Rykach;

 3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Żłobka Miejskiego w Rykach;

 4. komisji kwalifikacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

5. przewodniczącym – należy przez to rozumieć przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej;

 6. kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w Statucie żłobka w § 8 Uchwała nr III/8/2018 w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Rykach oraz nadania jego statutu.

  7. liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez komisję kwalifikacyjną i rodzice złożyli potwierdzenie woli zapisu dziecka do żłobka we właściwym terminie;

 8. liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

 9. wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Rykach;

 10. rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych;

 11. kandydatach – należy przez to rozumieć dziecko zapisane przez rodziców do żłobka w okresie postępowania rekrutacyjnego.

§ 2.

1. Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Rykach odbywa się w styczniu na drugi semestr roku 2018/2019 z uczęszczaniem dzieci od 1 lutego 2019 i  corocznie od marca do końca kwietnia na następny rok szkolny trwający od 01 września do 31 sierpnia. § 8 regulaminu określa szczegółowy harmonogram rekrutacji dzieci do żłobka.

 2. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do żłobka w trakcie roku szkolnego. W ciągu roku w sytuacji zwolnienia się miejsca w grupie, dzieci mogą być przyjmowane przez dyrektora żłobka przy zastosowaniu kryteriów niniejszych zasad. Na wolne miejsce przyjmuje się następnego w kolejce kandydata, który            w procesie rekrutacji uzyskał największą liczbę punktów, spośród kandydatów, którzy nie otrzymali miejsca w żłobku.

 3. Zapisy regulaminu określają ogólne zasady przyjmowania kandydatów do żłobka, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków komisji kwalifikacyjnej.

 4. Rejestracja kandydatów do żłobka odbywa się w Biurze Projektu przy ul. Kochanowskiego 21, 08-500 Ryki tj Przedszkole nr 5 w Rykach

 5. Rekrutacja do żłobka prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor żłobka. Informacja umieszczana jest na stronie  oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym

 6. Dyrektor żłobka podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do żłobka. Komunikat jest publikowany na stronie www.przedszkole5.ryki.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu nr 5 w Rykach.

 7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora żłobka.

8. Żłobek prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Rozdział  II    Kryteria przyjęć dzieci do żłobka

§ 3.

 Rekrutacji podlegają rodzice dzieci spełniających następujące warunki:

 1) dzieci które do 1 września 2018 roku ukończą co najmniej 20 tygodni życia oraz dzieci, które do 31 grudnia 2019 nie ukończą 3 lat.

 2) dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi /na terenie Gminy Ryki

 3) Status na rynku pracy osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim; osoba niezatrudniona/ bezrobotna lub bierna zawodowo

4)rodzic/ opiekun deklaruje chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka.

§ 4.

1. Dokonanie kwalifikacji dzieci do pobytu w żłobku na wolne miejsca nastąpi według spełnienia największej liczby kryteriów:

Kryteria  wynikające z projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

pt.„ Utworzenie Żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”

1)

Rodzic/ opiekun powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub urlopie rodzicielskim

 

        1pkt

 

 

2)

Osoba niezatrudniona ( bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy lub bierna zawodowo, w tym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym

1 pkt

3)

     Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

1 pkt

4)

Dziecko rodzica (prawnego opiekuna) wobec którego orzeczono niepełnosprawność

1 pkt

5)

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej)

1 pkt

6)

Osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 2)

1 pkt

 

2.W przypadku, kiedy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, komisja kwalifikacyjna weźmie pod uwagę zbliżony wiek tworzonej grupy  oraz rozwój psychofizyczny dzieci.

3.W przypadku gdy  liczba dzieci spełniających te same kryteria nadal będzie wyższa niż ilość posiadanych miejsc, o przyjęciu dziecka zadecyduje komisyjnie przeprowadzone losowanie. O terminie przeprowadzenia losowania zostaną powiadomieni zainteresowani rodzice.

4.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie  kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.

5. W przypadku nie przedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

Rozdział  III      Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 5.

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobka jest złożenie karty przyjęcia/ formularza zgłoszeniowego do projektu o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z wymaganymi załącznikami

 2. Wypełniony formularz  wraz z załącznikami składa się we wskazanym w harmonogramie naboru terminie, w siedzibie Biura Projektu- Samorządowe Przedszkole nr 5 w Rykach przy ul. Kochanowskiego 21, 08-500 Ryki do 16 stycznia do godz. 15.30.

 3.  Po spełnieniu kryteriów formalnych rodzic/ opiekun zobowiązuje się dołączyć  dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów:

1)      dla osób biernych zawodowo lub bezrobotnych- oświadczenie o statusie na rynku pracy dla niezarejestrowanych, zaświadczenie dla zarejestrowanych w PUP/MUP o byciu osobą bezrobotną

2)       oświadczenie o wychowywaniu co najmniej trojga dzieci - rodziny wielodzietne;

3)       w przypadku niepełnosprawności dziecka, niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawności rodzeństwa – stwierdzone niepełnosprawności w rodzinie potwierdzane są orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

4)       osoby samotnie wychowującego dziecko: za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego stanu wolnego, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (zob. art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2015r. poz. 114 z pózn. zm.) Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Samotne wychowanie dziecka rodzic/opiekun potwierdza jednym z dokumentów:

 a) oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,

 b) wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,

 c) zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;

6) objęcie dziecka pieczą zastępczą- wymagany jest dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) – w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców dziecka:

 a) postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,

 b) zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa zawarta między organem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, a tą rodziną zastępczą, o której mowa w art. 72 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

7)  Wyżej wymienione zaświadczenia lub oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany jest do podpisania klauzuli następującej treści „Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233  § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności."

 4. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może żądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu oraz wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

 

 5. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwróci się przewodniczący komisji kwalifikacyjnej jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

§ 6.

1.Druk "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka" wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu, można pobrać w siedzibie Samorządowego Przedszkola nr 5 w Rykach.

§ 7.

 1. W okresie rekrutacji  nie będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka, które z dniem  01 lutego 2019 r. nie ukończy 20 tygodnia życia, a z dniem 31 grudnia 2019 r. ukończy 3 lata oraz wnioski niekompletne.

§ 8.

1.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się zgodnie z harmonogramem:

2. W dniach od 2 stycznia 2019 r. do 16 stycznia 2019r. – składanie kart przyjęcia dziecka do Żłobka Miejskiego w Rykach z uczęszczaniem dziecka do Żłobka od 1 lutego 2019 roku.

 3. W dniach od 16 stycznia  do 18 stycznia 2019 r. – podpisanie deklaracji udziału w projekcie w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020pt.„ Utworzenie Żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”-  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 4. Dnia 21 stycznia 2019 r. -  utworzenie listy dzieci przyjętych do Żłobka z uczęszczaniem od 1 lutego 2019 roku.

 5. W dniu 24  stycznia 2019 r. godz. 15:30 – zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka od 1 lutego 2019 r. Podpisanie umów  z dyrektorem o świadczenie usług żłobka i udział w projekcie w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020pt.„ Utworzenie Żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”.

§ 9

 1. Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja są przechowywane przez okres pobytu dziecka w żłobku.

 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do żłobka, zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres jednego  roku.

Rozdział  IV    Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 10

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.
 2.  Rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się przez minimum 10 dni roboczych.
 3.  O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje Komisja rekrutacyjna w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych.
 4.  Komisja rekrutacyjna, uwzględnia zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w Statucie Żłobka, dzieci przyjmowane są – w miarę istniejących miejsc.
 5.  W kolejnych latach uczęszczania dziecka do Żłobka, rodzice potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka, poprzez złożenie „Deklaracji kontynuowania opieki nad dzieckiem      w żłobku” przy spełnieniu kryteriów projektu  w terminie ustalonej rekrutacji.
 6. Dzieci rodziców deklarujących kontynuację opieki przyjmowane są poza rekrutacją.
 7. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku w terminie określonym     w harmonogramie naboru.
 8. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9.  Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 10.  Godziny pobytu dziecka w żłobku zadeklarowane we wniosku są wiążące przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług przez żłobek. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.
 11.  Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zapisanego do żłobka zobowiązany jest do wypełnienia załącznika dobformularza dotyczącego dodatkowych informacji o dziecku oraz podpisaniu wyżej wymienionej umowy na dany rok szkolny w dniu 24-25 stycznia  2019 roku.

§ 11.

 1. Postępowanie składa się z następujących etapów:

1) Zarejestrowanie kandydata w placówce na podstawie złożonego wniosku;

2) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez komisję kwalifikacyjną;

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję kwalifikacyjną, poprzez umieszczenie  w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola nr 5 w Rykach listy kandydatów zakwalifikowanych  i nie zakwalifikowanych do żłobka na dany rok ;

4)  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia i dołączenia wymaganych zaświadczeń.

5)  Podanie do wiadomości kandydatów przyjętych do żłobka na  drugi semestr  roku szkolnego 2018/2019 z uczęszczaniem dzieci od 1 lutego 2019 roku.

6)  Podpisanie umowy  o świadczenie usług żłobka i udział w projekcie.

Rozdział  V     Praca komisji kwalifikacyjnej

§ 12

1. Komisja kwalifikacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w żłobku.

2. Komisja kwalifikacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do żłobka w trakcie roku szkolnego.

§ 13

 

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

    1) przewodniczący- koordynator Projektu,

    2) członek- asystent koordynatora,

 

 

2.       Osoby wchodzące w skład komisji kwalifikacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także pracowników żłobka

§ 14

 1. Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej odbywa się z upływem dnia zakończenia przyjmowania terminu składania wniosków o przyjęcie dzieci do żłobka tj. 16 stycznia po godzinie 15.30, podawanego do informacji publicznej przez dyrektora.

2. Posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje przewodniczący komisji. Przewodniczący komisji może w trybie nadzwyczajnym zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

 3. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do żłobka i załączonymi do nich dokumentami .

4. Posiedzenia komisji są protokołowane .

 5. Protokół z posiedzenia zawiera: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informację o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków komisji

 6. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności: 

1) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do żłobka;

2) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 4) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

8. Obsługę administracyjno- biurową komisji prowadzi dyrektor żłobka.

§ 15

 1. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy w szczególności:

 1) weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

 2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

 3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do żłobka                    w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola nr 5 w Rykach, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w porządku alfabetycznym;

 4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów niezakwalifikowanych i nieprzyjętych do żłobka;

 5) w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc;

 6) sporządzenie protokołu;

 2. Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.

§ 16

 1. Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:

1) uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji;

2) czynny udział w pracach komisji;

3) wykonywanie poleceń przewodniczącego;

 4)zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do żłobka;

5) ochrona danych osobowych kandydatów i ich rodziców.

§ 17

1. Do obowiązków przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej należy w szczególności:

1) zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do żłobka;

2) dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do żłobka w oparciu, o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;

3)  przewodniczenie zebraniu komisji;

4) sprawdzenie protokołu oraz jego podpisanie;

5) przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego tj. listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do żłobka oraz przyjętych i nieprzyjętych do żłobka, ewentualnie liczbę wolnych miejsc;

 6)  sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do dalszej pracy.

 

 

§ 18

1. Komisja kwalifikacyjna pracuje według następującego porządku:

1) prace przygotowawcze polegające na:

2) sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków;

3) w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego; do wniosku odrzuconego z powodu braków formalnych należy dołączyć opis wskazujący na braki;

3. I etap postępowania rekrutacyjnego polega na przypisaniu właściwej punktacji kandydatom za kryteria oraz ustaleniu wykazu kandydatów wg liczby zdobytych punktów od liczby największej;

 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego                        i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, bierze się pod uwagę zbliżony wiek oraz rozwój psychofizyczny dzieci.

3. Postępowanie uzupełniające prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy żłobek dysponuje jeszcze wolnymi miejscami; obowiązują takie same zasady postępowania, jak                      w postępowaniu rekrutacyjnym które przeprowadza się zgodnie z harmonogramem określonym                       w regulaminie.

 

Rozdział  VI     Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 19

 1. Zmiany do regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzaniu.

 2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora żłobka o jego wprowadzeniu.

 3. Wszelkich informacji związanych z rekrutacją dzieci do żłobka udziela się w siedzibie  Samorządowego Przedszkola nr 5 w Rykach lub tel. 81 865 17 36.